Stavebný dozor Poprad

 

Práce spojené s realizáciou stavby a výkon stavebného dozoru

– oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s  projektantom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení,

– účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľom a zabezpečenie zápisu o tom do  stavebného denníka,

– účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác,

– dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu  realizácie stavby,

– starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby,

– odsúhlasovanie dodatkov a zmien  projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú

parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny  predkladať s vlastným vyjadrením investorovi,

– bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach,

– kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných  dokladov, ich súlad s  podmienkami zmlúv a ich predkladanie na likvidáciu investorovi,

– kontrolu tých častí diela, ktoré budú v  ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,

– odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade  so zmluvami,

– spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov,

– spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,

– spoluprácu so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,

– sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a  prác, kontrolu ich výsledkov,

– vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,

– sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,

– uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby,

– hlásenie archeologických nálezov,

– spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,

– kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,

– kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,

– v priebehu výstavby prípravy podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,

– prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,

– kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby,

– kontrolu odstraňovania nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,

– účasť na kolaudačnom konaní,

– kontrolu vypratania staveniska zhotoviteľom.

 

Práce po dokončení stavby

 

– zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo na dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,

– spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,

– účasť na skúšobnej prevádzke,

– spolupráca s prevádzkovateľom pri garančných skúškach,